مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی به همراه گلخانه تحقیقاتی، هم اکنون مورد استفاده دانشجویان ارشد ، دکتری، طرح های پژوهشی و شرکت های دانش بنیان است.

خدمات مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی به شرح زیر است:

الف) خدمات آزمایشگاهی:

  1. استفاده متقاضیان از مکان آزمایشگاهها
  2. استفاده متقاضیان از دستگاههای موجود آزمایشگاهها

استفاده متقاضیان از مواد شیمیایی موجود درآزمایشگاهها

 

 

 

ب )خدمات گلخانه ای:

  1. استفاده متقاضیان از مکان گلخانه تحقیقاتی
  2. استفاده متقاضیان از امکانات موجود درگلخانه تحقیقاتی