مقالات شامل:

مطالعه تنوع ژنتيكي در ژرم پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهاي CBDP

بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيتهاي مختلف گياه دارويي Trigonella foenum با استفاده از نشانگرهاي SCoT

مطالعه تنوع ژنتيكي درTriticum boeoticum با استفاده از نشانگرهاي CBDP

بررسي تنوع و روابط ژنتيكي در دو گونه مختلف آژيلوپس با استفاده از نشانگرهاي CBDP

ارزيابي تنوع ژنتيكي موجود در اكوتيپهاي مريم گلي با استفاده از نشانگرهاي SCoT

کاربرد نشانگرهای CBDP در ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در برخی از تودههای گندم زراعی و گونههای اجدادی آن

  Molecular characterization of the wild relatives of wheat using CAAT-box derived polymorphism

Genetic relationships and diversity among wild Salvia accessions revealed by ISSR and SCoT markers

Effects of Nano Elicitors on Callus Induction and Mucilage Production in Tissue Culture of Linum usitatissimum L.