نقشه و آدرس مرکز:

آدرس: میدان فردوسی انتهای شهرک متخصصین دانشگاه آزاد اسلامی . مرکز تحقیقات بیو تکنولوژی گیاهی تلفن :37265145

کدپستی 6718997551

تلفن :    6 -08317243181 و37265145