رئیس مرکز: دکتر مهدی روزرخ        

تماس: 37265145 -083  

 6- 37243181-083 داخلی 2818   

ایمیل: mroozrokh@yahoo.com                                     

کارشناس مرکز: مهندس جواد محمدی

تماس: 6- 37243181-083 داخلی 2816                                         

اعضاء شورای علمی:

  1. پروفسور عزت ا... فرشادفر
  2. دکتر محمد مهدی جوکار
  3. دکتر مهدی روزرخ
  4. دکتر علیرضا اطمینان
  5. دکتر لیا شوشتری
  6. دکتر علی مهراس مهرابی