دوره ها:

  • با اخذ مجوزهای مربوطه از دفاتر توانمندسازی و آموزشهای کاربردی و توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی سازمان مرکزی، دو کارگاه آموزشی تخصصی در سطح ملی با عناوین: " استخراج،خالص سازی وارزیابی DNA در گیاهان " و" کاربرد نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی" در اسفند سال 94 و با شرکت بیش از 60 نفر از همکاران واحدهای سراسر کشور برگزار شد.

برگزاری دوره های مختلف  به شرح زیر در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی

ردیف

عنوان کارگاه

مدت برگزاری

کد شناسه

1-

کشت بافت گیاهی

16 ساعت

4328

2-

روش نوین برسی بیان ژن

8 ساعت

78113

3-

پوشش دهی الکتروفورز

16ساعت

33686

4-

استخراج و ارزیابی  DNA

16 ساعت

7026

5-

پرورش قارچ خوراکی

16 ساعت

33295

6-

اصول بیوانفورماتیک و آشنایی با پایگاه دادها

8ساعت

7123

7-

پرورش زنبور عسل

16 ساعت

33397

8-

اسانس و عصاره گیری گیاهی

16 ساعت

99945

9-

آشنایی با طرز کار دستگاه HPLC

16 ساعت