گروه های پژوهشی

گروه پژوهشی علوم و صنایع غذایی:

خانم دکتر نسرین چوبکار

خانم دکتر نوشین مرد افکن

خانم دکتر سپیده قره یخه

خانم دکتر آیدین ماهتابانی

خانم دکتر فرانک بیگ محمدی

خانم دکتر شیما علایی