شورای مرکز

  1. دکتر مهدی روزرخ
  2. دکتر شیما علایی
  3. دکتر علی مهراس مهرابی
  4. دکتر سید مهدی صفوی
  5. دکتر لیا شوشتری
  6. دکتر سارا شریفی
  7. دکتر فرانک بیگ محمدی